allodiumAntall funnet 6Start 0
Ant
Ord
LengdeOrdId
13arv5448 Synonym
14odel9724 Synonym
18arvegods9725 Synonym
19jordegods417776 Synonym
19odelsjord593147 Synonym
19rettighet18375 Synonym