tap av leseevneAntall funnet 7Start 0
Ant
Ord
LengdeOrdId
15plage2625 Synonym
16aleksi140290 Synonym
16sykdom3449 Synonym
17lidelse12189 Synonym
17sjukdom34033 Synonym
319svekkelse av leseevne258042 Synonym
527tap eller svekkelse av leseevne258041 Synonym